Kostol nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici

vlajka sr
Kostol vznikol v polovici 13. storočia na základoch románskej baziliky ako jednoloďový gotický priestor s pravouhlým presbytériom zaklenutý krížovou klenbou. Tvoril základ pri vzniku Mestského hradu. V 15. storočí bol kostol zväčšený prístavbou kaplniek. Na južnej strane bola postavená predsieň s rebrovou hviezdicovou klenbou a kaplnka Kristovho tela. Na západnej strane sakristie bola pristavená kaplnka sv. Barbory s obdobnou klenbou. Kostol zachvátili dva obrovské požiare (v 16. a 18. storočí), ktoré ho značne zničili. Pri oprave kostola prešiel barokizáciou, interiér zaklenuli pruskými plackami zdobenými freskami A. Schmidta. Veža dostala cibuľovú strechu. Hlavný oltár je typom stĺpovej architektúry s obrazom Nanebovzatia Panny Márie. Spolu s bohatým vnútorným vybavením zhorel aj vychýrený hlavný oltár od Majstra Pavla z Levoče, ktorý bol údajne väčší ako ten levočský. Iba zázrakom sa uchránila kaplnka sv. Barbory s neskorogotickým krídlovým oltárom od Majstra Pavla z roku 1509.

The Church of the Assumption of the Virgin Mary in Banská Bystrica

vlajka anglicka
The church was built in the first half of the 13th century based on the remnants of the Romanesque basilica as a single-nave Gothic construction with the right-angled presbytery vaulted by the cross vault. It became a foundation for the Town´s castle. In the 15th century, the church was extended by inbuilt chapels. A hall was built on the southern side with the ribbed star-vault and the Body of Christ´s Chapel. Moreover, the Chapel of St. Barbora was added on the western side with the simi-lar vault. The church was stricken by two huge fires (in the 16th and 18th century) which had greatly destroyed it. During renovation, the church acquired many Baroque features, the interior was de-signed in such a way that Prussian poultices were used and then decorated by A. Schmidt´s fresco paintings. The tower holds an onion-shaped roof. The central altar is a type of column architecture with a painting of the Virgin Mary´s Assumption. The well-known central alter made by Master Paul of Levoča, allegedly greater than the one in Levoča, was destroyed by fire together with the abundant paraphernalia within. The Chapel of St. Barbora with a Late Gothic winged altar made by Master Paul of Levoča, dated to 1509, was saved only by some miracle.

360-stupňová panoráma ako aj virtuálna prehliadka sú pripravené pre sledovanie pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu a preto neobsahujú žiadne menu, ktoré by rušilo pri pozeraní. Naspäť na túto stránku sa vrátite šípkou späť v prehliadači (pokiaľ pozeráte tieto stránky na počítači) alebo posunutím ovládača okuliarov smerom doľava ak pozeráte pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu.

Kostol nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Foto Claudia Nemcová