Kostol svätého Martina v Čeríne

vlajka sr
Krásnu dominantu krajiny tvorí opevnený areál kostola sv. Martina zo začiatku 14. storočia s drevenou zvonicou. Je to typ vidieckeho jednoloďového kostola so štvorcovým presbytériom a severnou sakristiou. Najväčšou vzácnosťou kostolíka sú jeho gotické nástenné maľby, ktoré vznikali v 14. až 16. storočí. Ikonografia výjavov je rozmanitá, zachytáva starozákonných prorokov, symboly evanjelistov, kristologické scény, svätice a svätých. Loď má šablónovo maľovaný drevený strop zo začiatku 16. storočia. Počas 2. svetovej vojny bol kostol poškodený, fresky na južnej stene presbytéria boli takmer zničené. Rokokový hlavný oltár z roku 1744 postupne rozkradli od 90. rokov 20. storočia. Pôvodný gotický oltár z roku 1483 so vzácnymi tabuľovými obrazmi previezli v roku 1885 do Maďarskej národnej galérie v Budapešti. Dnešný hlavný oltár je jeho vernou kópiou.

Church of St. Martin in Čerín

vlajka anglicka
The fortified area of St. Martin´s Church with the wooden bell-tower, dated to the beginning of the 14th century, adds to the landscape´s beauty. In terms of typology, it is a village single-nave church with a square presbytery and northern sacristy. The most significant and valuable rarity of the church is the collection of Gothic fresco paintings which were created in the period from the 14th until the 16th century. The iconography of scenes is truly diverse, depicting Old Testament´s proph-ets, symbols of Evangelists, Christological scenes, saintesses and saints. The nave is characteristic for its schematically painted wooden ceiling dated to the beginning of the 16th century. The church was struck by by the Second World War when the northern wall fresco paintings of the presbytery were almost destroyed. The Rococo main altar dated to 1774 was gradually ransacked during the 1990s. The original Gothic Altar dated in 1483 was relocated to the Hungarian National Gallery in Budapest together with precious paintings in 1885. Today´s central altar is a true copy of the original.

360-stupňová panoráma ako aj virtuálna prehliadka sú pripravené pre sledovanie pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu a preto neobsahujú žiadne menu, ktoré by rušilo pri pozeraní. Naspäť na túto stránku sa vrátite šípkou späť v prehliadači (pokiaľ pozeráte tieto stránky na počítači) alebo posunutím ovládača okuliarov smerom doľava ak pozeráte pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu.