Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici

vlajka sr
Kostol (pôvodne zasvätený sv. Mikulášovi) vznikol v prvej tretine 13. storočia ako románska trojloďová bazilika s priečnou loďou a pravouhlým presbytériom. Štvorcová svätyňa bola uzavretá polygonálnou apsidou a bočnými loďami s polkruhovými apsidami. Postavili ho dominikáni spolu s priľahlým kláštorom. Stavba prešla viacerými majiteľmi (evanjelici, jezuiti, katolíci) a s tým súvisiacimi stavebnými úpravami. Na začiatku 16. storočia vznikli nové klenby v lodiach po ničivých následkoch požiaru. Z rovnakého dôvodu dostala hlavná fasáda klasicistický vzhľad na začiatku 19. storočia. Priečelie tvorí vstavaná západná veža s dvomi pristavanými vežičkami po stranách. Hlavný oltár má podobu klasicistickej stĺpovej architektúry doplnenej obrazom Nanebovzatia Panny Márie. Kostol nazývaný „nemecký” podľa reči, v ktorej sa v ňom kázalo, patrí k vôbec najväčším zachovaným románskym sakrálnym stavbám na Slovensku. Je najstarším štiavnickým kostolom.

The Church of the Assumption of the Virgin Mary in Banská Štiavnica

vlajka anglicka
The church (originally consecrated to St. Nicolas) was built in the first third of the 13th century as a Romanesque three-nave basilica with a lateral aisle and right-angled presbytery. The square sanctuary and side naves were closed respectively by a polygonal apse and semicircular apses. It was built by Dominicans together with the adjacent monastery. The monument has had different owners (Protestants, Jesuits, Catholics) and it has undergone a series of architectural improvements. At the beginning of the 16th century new vaults in the naves were created after the destructive ef-fects of a fire. The same reason can be seen to be behind the central façade‘s Classical design at the beginning of the 19th century. The façade is created by the western tower inbuilt with two added side turrets. The central altar resembles Classical column architecture supplemented by the painting of the Assumption of the Virgin Mary. The church has earned an attribute ´German´ because of the language used during sermons. It be-longs to one of the greatest preserved Romanesque sacral monuments in Slovakia. It is the oldest church in Banská Štiavnica.

360-stupňová panoráma ako aj virtuálna prehliadka sú pripravené pre sledovanie pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu a preto neobsahujú žiadne menu, ktoré by rušilo pri pozeraní. Naspäť na túto stránku sa vrátite šípkou späť v prehliadači (pokiaľ pozeráte tieto stránky na počítači) alebo posunutím ovládača okuliarov smerom doľava ak pozeráte pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici. Foto Claudia Nemcová