Kostol svätej Kataríny v Banskej Štiavnici

vlajka sr
Neskorogotický kostol sv. Kataríny stojaci v centrálnej zóne, bol dokončený pred rokom 1500. Má jednu loď zaklenutú hviezdicovou klenbou plynule prechádzajúcou do presbytéria. Po bokoch lode sú umiestnené rôzne zaklenuté kaplnky. Z pôvodného vybavenia kostola sa zachoval krucifix, lipová plastika Panny Márie, kamenná krstiteľnica a tiež časť fresky Posledný súd na južnej stene presbytéria. Zo vzácneho pôvodného oltára od majstra M.S. sa zachovali tabuľové obrazy a dve sochy (dnes umiestnené v galériách). V polovici 16. storočia pristavili západnú renesančnú predsieň zdobenú kamenným portálom. Organ, oltár a kaplnka Jána Nepomuckého sú z obdobia baroka. Pod kostolom je krypta, do ktorej pochovávali richtárov a významných mešťanov. Volajú ho “slovenský” kostol, pretože sa v ňom kázalo po slovensky od roku 1658. Kostol bol postavený pre rozrastajúcu sa strednú banícku vrstvu, ktorá finančne prispela k jeho výstavbe.

Church of St. Catherine in Banská Štiavnica

vlajka anglicka
The Late Gothic Chruch of St. Catherine is located in the central zone. It was finished before the year 1500. It has got one nave vaulted by a star-shaped vault, gradually ascending into the presby-tery. There are different vaulted chapels on the sides of the nave. The only features preserved were a crucifix, linden sculpture of the Virgin Mary, stone baptistery, and part of the fresco The Last Judgement on the southern wall of presbytery. Panel paintings and two sculptures (kept in galleries today) were preserved as part of the rare original altar made by M.S., the craftsman. In the first half of the 16th century, the western Renaissance hall was built and decorated by a stone portal. The or-gan, the altar, and the Chapel of Ján Nepomucký date back to the Baroque period. There is a crypt under the church, which is a resting place of mayors and significant townspeople. It is called a ´Slovak´ church because sermons have been held in Slovak since 1658. The church was built for the proliferating mining middle class who contributed financially to the construction of the church.

360-stupňová panoráma ako aj virtuálna prehliadka sú pripravené pre sledovanie pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu a preto neobsahujú žiadne menu, ktoré by rušilo pri pozeraní. Naspäť na túto stránku sa vrátite šípkou späť v prehliadači (pokiaľ pozeráte tieto stránky na počítači) alebo posunutím ovládača okuliarov smerom doľava ak pozeráte pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu.

Kostol svätej Kataríny v Banskej Štiavnici. Foto Claudia Nemcová